Waiting for the golden eagle cull in Norway

Norsk nedenfor:

The last months after the announcement of the culling of golden eagles in Norway has been very quiet. What is happening, when is it happening, and mostly, how could it happen? 

Allowing to shoot golden eagles in Northern Norway caused a worldwide attention in June this year, towards a country which is well known and appraised for its beautiful wilderness. And shortly after, Norway also announced the culling of up to 70% of the wolves as well. The wolf culling caught on like fire, wolves are and will always be a favorable icon of the wild, and the support for them came quicker than for the eagles. Nevertheless, there is great worry of the predator politics in Norway, mostly because; scientific data does not support the claims of lost livestock. Furthermore, it is easier to get compensation by claiming predation. The very interesting yet disturbing news about livestock compensation is that while compensation has grown by passing 50 million Norwegian kroners (50% increase the last 10-12 years), the numbers of scientific predations by golden eagles (from 2015-2016) has declined by almost 50 %, all this information is possible to check at Rovdata, Norwegian Large Predatory Monitoring Program.

I had a presentation at a conference in Ireland in mid-November about the latest update on the golden eagle situation in Norway, based on fact and reports, and an international interests on conservation of birds of prey displayed great concern. Handling a finally steady eagle population by rifle management as first priority was very much what should have been the outcome of last by others. I will present these solutions later. Among the people at the conference were important and highly respectable persons within raptor conservation, namely Kent Carnie and Tom Cade from the Peregrine Fund, with whom I was honored to meet.

What is next? Early in November it was official stated that golden eagles predate far less than ‘firstly assumed’, which again shows a worrying state on behalf of the decision made by the Norwegian Parliament. According to the request of when farmers loose most livestock is in early summer, a time when the eagles themselves nest. I have stated this before, to open up for shooting golden eagles before they attack and also while they have young themselves, is unethical and an act against the animal welfare of the young golden eagles regarding protection and starvation. This is the situation that earlier reports emphasize; if the current situation of breeding golden eagles decrease, by 30 years the population will decline by half. Making it far below the stated national numbers.

Norsk tekst under bildene:

culling-fo-golden-ealgestom-og-kent

De siste månedene etter at det ble annonsert at det ville bli jakt på kongeørn i Norge, så hard et vært veldig stille rundt saken. Hva skjer nå, når vil noe skje, og mest av alt, hvordan kunne dette skje?

Da det i juni i år ble godkjent for å åpne for jakt på kongeørn nord i Norge, skapte dette store internasjonal bekymringer. Norge er kjent for å ha vakker natur og rikt dyreliv. Kort tid etter ble det også annonsert at det ble godkjent jakt på 70 % av ulvebestanden i tillegg. Å jakte på ulv gikk som varm hvetebrød, ulver er ikoniske for vill natur, og det kom både større og sterke støtt for dem enn for kongeørnene. Uansett, så er det mye bekymring rundt rovdyrpolitikken i Norge, mest fordi, den vitenskapelige registreringen for predasjon stemmer ikke med tallene for mistet tamdyr (sau og rein). Det er interessant men også forstyrrende å se at tallene for kompensering av disse dyrene har stege til over 50 millioner norske kroner (økt med ca 50% de siste 10-12 årene), og tallene fra angrep av kongeørn har redusert til halvparten siden 2015-2016. All denne informasjonen kan hentes fra http://www.rovdata.no

Jeg hadde en presentasjon på en konferanse i Irland i midten av november om kongeørnsituasjonen i Norge. Alt var basert på rapporter og fakta, og den internasjonale interessen for bevaring og konservering av rovfugler viste stor bekymring. Ved å håndtere en endelig og stabil bestand av kongeørn ved å skyte dem skulle vært siste alternativ. Det finnes andre, noe jeg vil nevne senere. Blant dem tilstede på konferansen var høyt anerkjente og respekterte personer som Kent Carnie og Tom Cade fra the Peregrine Fund, og en ære å møte.

Hva skjer nå? Tidlig i november ble det annonsert at kongeørnen i Norge gjør langt mindre skade enn antatt, det gjør det enda mer fortvilende at Stortinget godkjente dette. Skadene og tapene av dyr er størst tidlig på sommeren, når ørnene selv hekker. Jeg har sagt dette før, men å åpne for jakt på kongeørn før fuglen viser tegn til angrep og selv har ørnunger, er uetisk. Det bryter med loven om dyrevelferd at unge ørner mister en eller begge av sine foreldre, og blir dermed utsatt selv for predasjon eller sult. Videre har det seg at om den nåværende ørnebestanden ikke tar seg opp i hekkingen, vil bestanden om 30 år halveres. Da vil tallene synke godt under de nasjonale tallene Norge har satt for å ha en bærekraftig kongeørnbestand.

– Ellen

Advertisements