Flaggermus og falker

‘Bats and falcons’, English below each paragraph

I Finland ble det nylig tatt et bilde av en kjøttmeis som spiste på en mus, (en spurvehauk og ei skjære var uenige om hvem hadde rett på den, så kjøttmeisen begynte like greit å spise av den) noe som vakte endel oppsikt. Vi tenker ofte at småfuglene bare spiser frø, men de spiser variert kost av både frø og insekter, og ja, av og til kjøtt. For 10-15 år siden ble det gjort rapport fra en hula i Spania hvor det var påvist predasjon på flaggermus, av kjøttmeis! Selv om kjøttmeisen ikke har det krumme nebbet til rovfuglene, så tyder det på at de har hakket hull i hodet på flaggermusen for å spise på den (mye næring i hjernen). Under harde kår kan dyr måtte ty til andre matkilder og metoder, slik er naturen både brutal men vakker. Både høns og duer kan bli veldig aggressive og kan hakke sine egne i flokken til blods, og høner er faktisk kjent for å spise kjøtt. (Tekst fortsetter under bilde, bilde via VG).

Recently in Finland, a great tit was photographed eating on a dead mouse. A sparrowhawk and a magpie did not agree on whom had the rights on this winter meal, and as they were busy between themselves, this great tit saw the opportunity of just digging right into this fresh meal. We often forget that small birds eat other things than just seeds, they have a rich and varied diet, also including insects and at time, like this, some of them might eat meat. Years ago in a cave in Spain, there was a study of behavior on great tits and on bats, and how the great tit predated on them. The great tit does not have a curved and sharp beak like predatory birds, but they still manage to peak through the head of the bats (to get the brain). Under harsh conditions animals adapt to other food sources and methods, this is how nature works in a brutal yet beautiful way. Both chickens and doves can be very aggressive towards their own kind, they have a pecking order, and chickens might even peck a fellow hen to blood runs free. Chickens eating meat is nothing new either. (Photo of the great tit eating a mouse is from http://www.vg.no)

4b6f31eb2a4636ebbb65167b6655dad5

Fra å gå fra den lille kjøttmeisen til en ordentlig rovfugl, så har vi blant annet vandrefalken. Vandrefalken jakter ikke bare på dagtid, men også i skumring, og faktisk kan den fange flaggermus. Det er kjent både i Nord Amerika, Hong Kong, Taiwan, Australia og enkelte plasser i Europa at vandrefalken jakter i nattens mulm og mørke ved hjelp av kunstig lys fra bylivet. Det gjør at vandrefalken kan benytte andre tider av døgnet til jakt til tross for vinterstid og korte døgn helt her nordpå også. Kamerabilder fra Høghuset på Bryne viser at vandrefalken også der jakter også i mørkestid. Det er en typisk utvikling blant urbane vandrefalker, de lærer seg å forholde seg til byen ved at det kunstige lyset reflekteres rundt på bygg, og at de kan bruke skygge fra bygg for å angripe byttene sine. Her er en rapport som tar for seg dette, fra British Birds i 2008; Diet and prey selection of urban-dwelling Peregrine Falcons in southwest England Edward J.A. Drewitt and Nick Dixon.

Moving from the great tit (which literally means meat tit in Norwegian!), lets go to a real raptor, like the peregrine. Peregrine falcons are not just diurnal hunters, the also hunt when darkness falls, and at times they even eat bats. It is observed in North America, Hong Kong, Taiwan, Austraila and in Europe that peregrines hunt in the dark in cities because artificial light brighten up the urban city. That means that the peregrine has an advantage and can hunt beyond daytime even here in the Scandinavia. Camera footage from the iconic ‘Høghuset’ in Bryne city in Norway show just this kind of nocturnal hunting. This is an adapted method of hunting seen in urban peregrines, they learn how to use the artificial light that is reflected on buildings, and they have learned to ‘hide’ in the shadow as a benefit for stacking their prey. Here is a report from British birds in 2008 about this; Diet and prey selection of urban-dwelling Peregrine Falcons in southwest England Edward J.A. Drewitt and Nick Dixon

Bildet er hentet fra Pinterest. (Photo from Pinterest).8a319c52623775a34681694acd2b7fc7

Advertisements

Waiting for the golden eagle cull in Norway

Norsk nedenfor:

The last months after the announcement of the culling of golden eagles in Norway has been very quiet. What is happening, when is it happening, and mostly, how could it happen? 

Allowing to shoot golden eagles in Northern Norway caused a worldwide attention in June this year, towards a country which is well known and appraised for its beautiful wilderness. And shortly after, Norway also announced the culling of up to 70% of the wolves as well. The wolf culling caught on like fire, wolves are and will always be a favorable icon of the wild, and the support for them came quicker than for the eagles. Nevertheless, there is great worry of the predator politics in Norway, mostly because; scientific data does not support the claims of lost livestock. Furthermore, it is easier to get compensation by claiming predation. The very interesting yet disturbing news about livestock compensation is that while compensation has grown by passing 50 million Norwegian kroners (50% increase the last 10-12 years), the numbers of scientific predations by golden eagles (from 2015-2016) has declined by almost 50 %, all this information is possible to check at Rovdata, Norwegian Large Predatory Monitoring Program.

I had a presentation at a conference in Ireland in mid-November about the latest update on the golden eagle situation in Norway, based on fact and reports, and an international interests on conservation of birds of prey displayed great concern. Handling a finally steady eagle population by rifle management as first priority was very much what should have been the outcome of last by others. I will present these solutions later. Among the people at the conference were important and highly respectable persons within raptor conservation, namely Kent Carnie and Tom Cade from the Peregrine Fund, with whom I was honored to meet.

What is next? Early in November it was official stated that golden eagles predate far less than ‘firstly assumed’, which again shows a worrying state on behalf of the decision made by the Norwegian Parliament. According to the request of when farmers loose most livestock is in early summer, a time when the eagles themselves nest. I have stated this before, to open up for shooting golden eagles before they attack and also while they have young themselves, is unethical and an act against the animal welfare of the young golden eagles regarding protection and starvation. This is the situation that earlier reports emphasize; if the current situation of breeding golden eagles decrease, by 30 years the population will decline by half. Making it far below the stated national numbers.

Norsk tekst under bildene:

culling-fo-golden-ealgestom-og-kent

De siste månedene etter at det ble annonsert at det ville bli jakt på kongeørn i Norge, så hard et vært veldig stille rundt saken. Hva skjer nå, når vil noe skje, og mest av alt, hvordan kunne dette skje?

Da det i juni i år ble godkjent for å åpne for jakt på kongeørn nord i Norge, skapte dette store internasjonal bekymringer. Norge er kjent for å ha vakker natur og rikt dyreliv. Kort tid etter ble det også annonsert at det ble godkjent jakt på 70 % av ulvebestanden i tillegg. Å jakte på ulv gikk som varm hvetebrød, ulver er ikoniske for vill natur, og det kom både større og sterke støtt for dem enn for kongeørnene. Uansett, så er det mye bekymring rundt rovdyrpolitikken i Norge, mest fordi, den vitenskapelige registreringen for predasjon stemmer ikke med tallene for mistet tamdyr (sau og rein). Det er interessant men også forstyrrende å se at tallene for kompensering av disse dyrene har stege til over 50 millioner norske kroner (økt med ca 50% de siste 10-12 årene), og tallene fra angrep av kongeørn har redusert til halvparten siden 2015-2016. All denne informasjonen kan hentes fra http://www.rovdata.no

Jeg hadde en presentasjon på en konferanse i Irland i midten av november om kongeørnsituasjonen i Norge. Alt var basert på rapporter og fakta, og den internasjonale interessen for bevaring og konservering av rovfugler viste stor bekymring. Ved å håndtere en endelig og stabil bestand av kongeørn ved å skyte dem skulle vært siste alternativ. Det finnes andre, noe jeg vil nevne senere. Blant dem tilstede på konferansen var høyt anerkjente og respekterte personer som Kent Carnie og Tom Cade fra the Peregrine Fund, og en ære å møte.

Hva skjer nå? Tidlig i november ble det annonsert at kongeørnen i Norge gjør langt mindre skade enn antatt, det gjør det enda mer fortvilende at Stortinget godkjente dette. Skadene og tapene av dyr er størst tidlig på sommeren, når ørnene selv hekker. Jeg har sagt dette før, men å åpne for jakt på kongeørn før fuglen viser tegn til angrep og selv har ørnunger, er uetisk. Det bryter med loven om dyrevelferd at unge ørner mister en eller begge av sine foreldre, og blir dermed utsatt selv for predasjon eller sult. Videre har det seg at om den nåværende ørnebestanden ikke tar seg opp i hekkingen, vil bestanden om 30 år halveres. Da vil tallene synke godt under de nasjonale tallene Norge har satt for å ha en bærekraftig kongeørnbestand.

– Ellen

Hekkekasse for tårnfalken

common_kestrelBilde er hentet fra Wikipedia: By Benbowen 

Har du sett en fin liten falk sveve midt i luften (litt som en kolibri), så har du nok sett tårnfalken. Tårnfalken (Falco tinnunculus) er en liten falk på mellom 130-250 gram for en hann, og opptil 315 gram for hunn. En stor pakke med smør er jo 520 gram, så de veier veldig lite 🙂

Tårnfalkene ser også UV-lys, dermed kan de spore opp byttedyr som mus ved å følge skvetter av urin på bakken. De har skarpe nebb og klarer fint å partere og svelge unna bytte sitt, og kaster opp en gulpebolle for det den ikke klarer å fordøye (skinn og bein). Tårnfalken er grei å lage hekkekasse til, og veldig koselig å ha i nærheten og praktisk om en har litt museproblemer.

Det er mye kjek informasjon å finne om tårnfalken hos American Kestrel Partnership i USA. Du kan velge mellom å lage en fuglekasse (bare gang målene med 2,5 som er inches) eller en falkeboks (faktisk oppgitt i mål med millimeter så slipper du å omkalkulere), og av og til velger tårnfalken toppen av en øde låve eller kirketårn. Fant også en norsk pdf med mer info om reirkasser for tårnfalk og praktisk vedlikehold fra RSPB i England.

Pass på at andre dyr som katter og lignende ikke lett får tilgang til kassen. Sørg for å drill hull under slik at vann og annet kan renne ut, og tenk litt at kassen ikke henger rett ved eller over en veg slik at når fuglene skal lære seg å fly så havner de ikke rett i farlig trafikk.

Og er du usikker på om du har fått noen beboere i kassen? Sjekk etter skittmerker, ofte hviteflekker. Så fall får du ha husvasken senere 🙂 Det er kjekt å samle fjær og gulpeboller til naturprosjekter, bare husk å behandle gulpebollene en rask tur i mikroen først for å drepe bakterier, eller legg dem i en isolert boks.

falkenloz Bilde er hentet fra Wikipedia By Loz who agrees to publication under the following license – Own work, CC BY-SA 3.0, Link“>Uncle of Loz

Her er en annen stilig hekkekasse fra http://www.owlandkestrel.co.uk/ bandq_kestrels.jpg

Gribbens dag i dag – International Vulture Awareness Day

13934941_858618884269171_3270487663056262130_n.jpg3.september er den internasjonale dagen for å formidle om gribber! Vi har jo ikke gribber i Norge, men vi har andre fugler som gjør litt av samme greia som gribbene, de rensker opp i naturen. Ørner og våker spiser gjerne kadaver, og det er viktig for naturen at noen ‘gjør rent’. Slik er det med gribbene også, de ‘spiser rent bord’ som man sier, problemet er at gribbene nærmer seg utryddelse, og forsvinner gribbene blir det en miljøkatastrofe. De største farene for gribbene er dødelig kollisjon med høyspent ledninger og gift lagt i kadaver, og diclofenac som er i veterinærmedisiner brukt på tamfe er dødelig for dem.

International Vulture Awareness  kort info.

Vulpro er et naturbevaringsprosjekt for å redde og rehabilitere gribber.

Jeg har selv håndtert gribber i England i forbindelse med rovfuglhåndtering, og er blitt ganske betatt av også gribbenes personligheter. Noen synes, uten å ta en nærmere kikk, at gribber er ‘stygge’. Men tar du en nærmere kikk, så kan du se noe ganske utrolig. Først og fremst har gribber stort sett lite eller ingen fjærdekning på hodet. Det er fordi at de stikker hodet inn i kadaveret og blir tilgriset, da er det upraktisk med fjær på hodet fordi fjærdrakten må pusses og holdes i orden. Noen gribber har også flott rosa hud, noen ‘rødmer’ faktisk når de blir ivrige eller glade, det er faktisk ganske morsomt å se. Gribber har heller ikke noen form for luktesans eller smaksløker, de har derimot godt syn (noen har og blå vakre, øyner!) og flokker seg sammen når et kadaver blir funnet. Fordelen med å ikke ha verken lukt- eller smakssans, er at om kadaveret er ferskt, eller flere dager gammelt, så kan gribbene hive innpå uten at de blir plaget av fordervet mat. Magesyra til gribbene er faktisk så sterk at den dreper alle farlige bakterier som finnes i dyret, de blir ikke syke av det de spiser. Siden gribber lever i varmt klima, så gjør de også en annen litt ‘ufin’ ting, i motsetning til f eks andre rovfugler som letter på stjerten og skyter avføring fint vekk fra seg, så letter gribben på trykket rett nedover beina sine. Da blir de avkjølt på beina i prosessen. Noe av de viktigste med at disse fuglene spiser rent døde dyr, er det at kadaver forgifter drikkevann, og det gir store problemer. Gribben er et symbol på et sundt økosystem.

Gribbene er litt uheldige likevel, for det er en fugl som gjerne må promoteres ekstra for å få sympati for et dyr som ikke faller naturlig som søtt, majestetisk eller nusselig. Ulvunger, pandaer og andre sjarmerende og truede dyr, får sympati med en gang, mens gribbene, de er gjerne litt stereotypisk ‘skummle’, og de blir jo fremstilt slik i filmer også når noen dør i en ørken så kommer gribben svevende som mannen med ljåen.

Her kan du ta en fin liten quiz å se hvilken gribbtype du er (med søte illustrasjoner), prøv og del gjerne på facebook så vi får spredt info om gribbenes behov for hjelp. Vi trenger et økosystem med alle dyr,  uansett hvor søte eller rare de er.

Her er et kortfilm med litt mer funfacts om gribbene, og en oversikt av de 23 artene med gribber i verden.

Fortsetter under bildet.

CrcQK9DXYAEXaV-.jpg

Under er det et utvalg av gribber jeg har sett og håndtert, er de ikke flotte? Min favoritt er nok enda lammegribben (den hvite), en ser ut som en forhistorisk fugl.

14184301_870110483120011_6902377875541838974_n14224850_10102871338042752_3290313592239508822_n

En venn av meg sendte meg denne etter jeg delte det første bilde på facebook i dag, da måtte jeg le! Jeg bor gjerne med noen gribbe jeg, de er jo utrolig spennende fugler.

 

 

Sheep farmers tired of golden eagles

Early this summer the Norwegian Parlament approved a culling of golden eagles in Norway. Why? In favor of livestock economy.

However, this does not stop here. Ever since the rise of the eagle population, farmers have been the largest threat for them, claming them to be too many and out of control. There are laws for taking out eagles doing damage, but just now farmers want to take matters in their own hands by using necessity, meaning a way of justification for breaking the law. How will they do that? They have somehow managed to claim a no flight zone under 35 meter above ground level for eagles in their municipality. Giving them, or so they think, justification to kill an eagle before a real attack. In the end of the article it becomes clear that Fitjar sheep and goats society actually promoto others to use necessity as a false claim as a way to kill an eagle, because you can technically get away with illegal killing..

I want to spread this information to make people aware of the bad predator politics and relationships in Norway, and am afraid this is just the top of the ice berg we will be hearing in near future regarding ways of culling golden eagles across the entire country. It is already documentet in a bird ringing atlas that only 5% of golden eagles die of natural causes in Norway, and that 47% are shoot, meaning illegal killing is a concerning problem. Future golden eagle population will start to decline within the next 30 years if the eagles do not get a stable production of eggs and chicks. The only concern made by political representatives in Norway, is that the regulated population will stick to the estimated goal, and not break any international conventions. They say that, but what will actually happen within the future might in fact result in serious conservation issuses. And there is still too little focus on eagle predation and understanding golden eagle behavior in Norway.

Please read the translated version below:

Information from Sunnhordaland newspaper below. Photo by Jan Rabben.

”The golden eagle takes lambs in Fitjar” is the headline of the article, and continues: Fitjar sheep and goats have decided on a complete flight restriction zone in the  entire municipality.

With immediate effect from today Fitjar sheep and goats have introduced a ‘no flight zone’ for golden eagles that fly below 35 meters above ground level. Golden eagles that attack lambs will be killed without any advance notice.

In Fitjar there is at least one eagle pair that has specialized in taking lambs. The photo in the article (above) is from the eagle’s nest this summer, and shows that the eagles have brought lambs to the nest many times. (?)

Fitja sheep and goats wish to live alongside nature, where also the golden eagle can obtain its important role. However, we cannot accept that certain individuals manage to destory the foundation of managing livestock. With the focus on animal welfare we cannot accept that the pain and agony inflicted on the lambs by the eagle. We have a joined responsibility to uphold this. Eagle problems has been a massive media case for several years.

Showing (…) to posts in the local newspaper ‘from one sheep farmer in Bømlo . The authority has received so much information on the case,  that there is no longer doubt that it is the eagle that is behind this. Getting approved lisences has been sought after, but without result . Sheep farmers sit with binders full of papers without getting any solutions for solving the case problem. Fitjar sheep and goats urge now that sheep farmers resolve those problem locally and on a low level without involving any kind of bureaucracy. The Supreme Court gave in 2014 a sheep farmer support and approval of using necessity if predators attacked sheep or lambs . It is this law we now want to make full use off.

Sheep farmers must know that to use necessity, it is restricted to these situations:

* Killing can only happen if predators chase, is about to attack or is attacking livestock, reindeer , pigs , dogs and poultry.

* There is a demand for a clear and objective understanding for why the predator is attacking . Objectively speaking the attack is over when the animal ( ex. sheep)is dead . The necessity may therefore only be executed as long as the attacked animal ( ex. sheep) is alive.

With these criteria at base, you have a good starting point to be absolved in a subsequent criminal proceeding. After killing an eagle with necessity you must immediately notify the police. Here you will get first hand priority.  

This can still work as a deterrent, but rememeber that you acted out of necessity for your animals and your responsibilities for animal welfare . Fitjar sheep and goats want to help each sheep farmer who needs help in a demanding investigation . It is hard to stand alone against state power with all the resources accessible .

End of article

Rise and fall of the Golden Eagle in Norway

If you have not heard it yet, Norway has just this month approved to cull golden eagles as a pilot project. Why? A human-predator conflict, livestock farmers for sheep- and reindeer have worked to get an approved cull as they fear the golden eagle for undocumented reasons. Golden eagles take the same amount of livestock as in Finland, resulting in between 2-4% which has been registered as acceptable. It is of course sad if a farmer loses an animal, but they get compensation when they can document predation. However, it is difficult to say if these few prosent of dead animals are killed by the eagles or just that they eat these carcasses. Eagles happily clean up an aleady dead animal just like a vulture naturally would do. (Text continues below). Photo via BirdLife Norwaykongeorn

So how can the Norwegian Parlament approve the culling of at least 200 golden eagles? The golden eagle has been protected by law, togheter with other predators, since 1968. There is already a law that states it is possible to take out a predator if there is sufficient documentation that it has become a returning problem. This level of documentation is now withdrawn, giving room for shooting golden eagles before they even attack. It will be allowed to shoot eagles in Northern Norway before regular hunting season. This can hurt golden eagle populations as well, because it can effect the survival of the chicks of breeding pairs. Farmers let their animals give birth outside in May, which is the month registered with most losses. There is a huge lack of insight amongst politicians about predators and raptors, and expert advices from ornithologists is ignored. Even the latest of scientific data has not yet been published by NINA, and in general a bad way to handle a case regarding wildlife management; this is culling. Culling in favor of business tied to sheep and reindeer meat. BildLife has already argued that shooting eagles will not have an impact on the loss of animals, but do they listen?

What can you do? BirdLife Norway is fighting to stop the culling, please sign to show your support against the killing. The golden eagles had a huge bounce back to nature after the predator persecution in Norway that started in 1845, killing over 100.000 golden ealges and sea eagles  before the final protecton was set into action in 1968. Both of these eagles have had a success story regarding conservation situations, but their growing numbers seem to also be their downfall. Anything considered a competition or out of human control can also be looked upon as a pest. And the golden eagle, once adorened in Norse warrior ideology, is now marked as a pest by the government by all the wrong reasons.

I support the protection of all raptors, from the urban peregrines to the shy goshawk and to the now new ‘big, bad wolf’ the golden eagle. Education is key to understand situations, from both sides, but this case is one sided. What about giving guidelines to how and when to release livestock, or, reintroduce sheperds. As the big hunt to kill predators in Norway started over a hundred years ago, there were so few predators left, that farmers started to let there animals walk free. What kind of an animal welfare is this; sheep get stuck, fall down form hills and die while giving birth to lambs. There is so much that can be done than opening a cull.

Opening culling of golden eagles is a huge disaster, and I am afraid about the consequences this will have for the future population.

If you want to support my side campaing for BirdLife on protecting the golden ealges, please sign here.

 

 

 

Vandrefalkene på Bryne, siste nytt.

In English below.

Hekkekassen på Høghuset på Bryne ble hengt opp i fjor høst, men det er enda ingen egg. Før påsken var det mulig å observere at hannen oppholdt seg mye rundt og i hekkekassen, hunnen holdt seg mer unna. Hva skjedde? Det har vært litt mye ‘i siste liten’ aktivitet i 13 etasje hvor hekkekassen ble plassert, noe som kan være årsaken til at hunnen syns området er for utrygt. I første halvdel av mars kom et tredje kamera på plass, slik at det var mulig å se inn i hekkekassen. Før påske ble det lagt på en finere grus på toppen av steinlaget, og det har vært registrering av byttedyr rundt hekkekassen. For mye aktivitet? Falker, og andre rovfugler har opptil 8 ganger bedre syn enn oss mennesker, og følger godt med på territoriet sitt. I England har allerede flere av de urbane vandrefalkene lagt både 3-4 egg og er i gang med rugingen. En annen årsak kan være plasseringen av hekkekassen, den er plasser i sør som er lengst i solsiden på bygget, noe som kan bli litt i varmeste laget for falkungene. Anbefalinger fra Tyskland og Nederland under idéstadiet var at kassen ble satt opp på øst siden med soloppgangen, dette ser har ikke blitt tatt med i prosessen.
Det er enda en mulighet for at falkene kan legge egg i hekkekassen på Høghuset, men det forutsetter det at falkene får være i fred så de føler seg trygge.

Følg med selv på http://www.vandrefalkene.no, et lokalt prosjekt på Bryne.

Last fall a nest box was set up for the peregrines hunting and staying around the tallest building in the Region in the south west of Norway, but there are still no eggs. (There has been spotted peregrines around there since 2013/2014). Before Easter it was possible to observe the male sitting in and around the nest box, preening feathers and sunbathing, but the female stayed very much away. What happend? In the beginning of the March, there was set up a third camera postitioned to look into the nest box. The male was not very bothered. However, just before Easter a finer gravel was layed ontop of the nesting stones, and there was done registrations of prey arounf the nest box. Too much activity?  Falcons, and other birds of prey have up to eight times better eyesight than us humans, and will have a close eye on things happening in their territorum. In England the urban peregrines have layed eggs already. Apart for the disturbance, it could also be that the location of the nest box is wrong. As the idea of putting up a nest box for the peregrines and information gathered and forwarded, expertise from Germany and Holland suggested putting the next box up on the east side. The box is placed on the south side, leaving it in the sun, which might be a bit too warm for falcon chicks.
There is still a possiblity that the falcons might lay eggs, but it remains to see if they will be left alone without more disturbances, they need to feel safe.

Check out the cameras online at http://www.vandrefalkene.no, a local project.